DRAŽBA 1 izb. bytu v Šali, V.Šrobára - 17.08.2020 - UPUSTENÉ!

 • Image013.jpg
 • Image008.jpg
 • Image012.jpg
 • Image001.jpg
 • Image003.jpg
 • Image004.jpg
 • Image005.jpg
 • Image006.jpg
 • Image007.jpg
 • Image009.jpg
 • Image010.jpg
 • Image011.jpg

exkluzívne

36.200,- €

vyvolávacia cena určená znal. posudkom, termín konania: 17.08.2020

Zobraziť fotogalériu (12 fotografií)

OD KONANIA DRAŽBY JE UPUSTENÉ !
Dražobníkovi bola dňa 16.08.2020 zložená suma na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

VYDRAŽÍME.to, s.r.o. ako dražobník vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov:

Dátum a čas konania: 17.08.2020 o 13:45 hod.
Miesto konania dražby: Hotel Centrál, Námestie Sv. Trojice 3, PSČ 927 01, Šaľa, kongresová miestnosť na prízemí
Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)
Najnižšie podanie: 36 200 EUR
Minimálne prihodenie: 200 EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 5 000 EUR

_________________________

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Šaľa, okres Šaľa, obec Šaľa na:

LV č. 4052 ako:

• byt č. 49, na prízemí, vchod 7, v bytovom dome súpisné č. 573 postavaného na parcele č. 797/1, popis stavby: BYTOVY DOM, druh stavby: Bytový dom,
• podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3901 / 245372,

a LV č. 5336 ako:

• spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3901 / 245372 k pozemku parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 797/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 743 m2.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

_________________________

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby (zo znaleckého posudku):

Základné údaje
Bytový dom súp. č.573 bol postavený v roku 1977 v rámci bytovej výstavby na ulici V. Šrobára v Šali. Dom pozostáva zo 4 vchodov (V. Šrobára 1,3,5 a7) a má 1 polozapustené podzemné a 4 nadzemné podlažia. Hlavné vchody do domu sú z východnej a zadné zo západnej strany.
Ohodnocovaný byt sa nachádza vo vchode č.7. V suteréne (1.PP) sú situované murované pivnice prislúchajúce k bytom, kočikáreň a priestory bývalej sušiarne a práčovne. Na medzipodlaží suterén-prízemie (1.PP-1.NP) je zadný vchod do domu, na zvýšenom prízemí (1.NP) je hlavný/predný vchod do domu (prístupný vonkajším schodiskom) a 4 byty. Na ostatných 3 poschodiach (2.-4.NP) sú situované byty – po 4 na každom+komory k bytom v dome. Celkovo je v danom vchode 16 bytov.
Dom je napojený na všetky IS: vodu, elektrinu, kanalizáciu + internet, telefón, TV, s prístupom po spevnenej obecnej komunikácii.

Technické riešenie
• Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;
• Zvislé konštrukcie – obvodový plášť aj deliace konštrukcie montované z dielcov betónových plošných (panely);
• Stropy – ŽB s rovným podhľadom;
• Schody – ŽB konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza;
• Zastrešenie bez krytiny – zateplená plochá strecha;
• Krytina strechy – z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;
• Klampiarske konštrukcie – úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;
• Úpravy vonkajších povrchov – zateplenie extrudovaným polystyrénom+omietky z materiálov na báze umelých látok;
• Úpravy vnútorných povrchov – suterén (1.PP): hladké VC omietky, ostatné nadzemné podlažia: olejový náter do v.135cm+hladké farebné VC omietky;
• Dvere – vstupné (predné a zadné): plast s presklením+odomykanie na klasický kľúč, vnútorné: plné hladké do kovových zárubní;
• Okná – plastové;
• Povrchy podláh – suterén (1.PP): betónový poter, ostatné (vstupné priestory/zádveria/podesty/medzipodesty): liate terazzo/terazzo dlažba 20*20cm;
• Vykurovanie - teplovodné ústredné;
• Elektroinštalácia – svetelná;
• Bleskozvod – kompletný rozvod;
• Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;
• Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;
• Vnútorný plynovod – rozvod zemného plynu;
• Výťahy – nie;
• Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet/optika, KTV), požiarne hydranty.
Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu (informácia poskytnutá správcom):
• termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla na jednotlivé vykurovacie telesá v bytoch;
• zateplenie strechy+nová strešná krytina (fatrafólia);
• v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok;
• nové plastové okná a vchodové dvere;
• výmena zvislých rozvodov SV a TÚV.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu (v 3901/245372).
Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:
• základy domu, strechy, chodby, obvodové steny, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

• práčovne, sušiarne, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Byt č.49 sa nachádza na zvýšenom prízemí (1.NP) v stredovej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z 1 obytnej miestnosti (izba) a z príslušenstva (chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC). Miestnosti bytu (izba, kuchyňa) sú orientované na západ, do dvora. Komora prislúchajúca k bytu je situovaná na 1.poschodí (2.NP), pivnica sa nachádza v suteréne (1.PP).
Byt a v ňom nachádzajúce sa konštrukcie nebolo možné pre nedostatočnú súčinnosť vlastníka relevantne kvantifikovať a určiť. Jeden z ukazovateľov som určila vlastnou úvahou (bod 26-vykurovanie – vyregulované kúrenie v celom dome, koeficient 1,10). K výpočtu koeficientu vplyvu vybavenia bytu a k stanoveniu východiskovej hodnoty bol použitý koeficient štandardu ksi = 1,00 (v zmysle zákona č.527/2002 Z.z., § 12, odsek 3).

_________________________


Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/43640092, 0948 522 268 alebo info@vydrazimeto.sk

Poloha nehnuteľnosti na mapePodrobné informácie

prízemie

1

39.01 m²

39.04 m²

osobné

aktívne

panel

+421 948 522 268

poslať správu

Slovensko

Šaľa

Šaľa

V. Šrobára

 

osobné

1-izbový byt

dražba

logo

02/43640092
0948 522 268
info@novaadresa.sk
www.novaadresa.sk

napíšte nám

Pre viac informácií kontaktujte