DRAŽBA 3 izb. bytu v Nitre, Jedlíkova ul. - 17.08.2020 - UPUSTENÉ!

  • Image011.jpg
  • Image002.jpg
  • Image007.jpg
  • Image004.jpg
  • Image008.jpg
  • Image009.jpg
  • Image003.jpg

exkluzívne

76.100,- €

vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Zobraziť fotogalériu (7 fotografií)

OD KONANIA DRAŽBY JE UPUSTENÉ !
Vlastník predmetu dražby pred dražbou zložil dňa 17.08.2020 dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

VYDRAŽÍME.to, s.r.o. ako dražobník vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov:

Dátum a čas konania: 17.08.2020 o 11:15 hod.
Miesto konania dražby: Penzión ARTin, Svätourbanská 37, PSČ 949 01, Nitra, miestnosť: salónik na prízemí
Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)
Najnižšie podanie: 76 100 EUR
Minimálne prihodenie: 200 EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 5 000 EUR

_________________________

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Nitra, okres Nitra, obec Nitra na LV č. 5908 ako:

• byt č. 8, na 4.p., vchod o.č. 17, v bytovom dome súpisné č. 558 postavaného na parcelách č. 7261/59, 7261/60, 7261/61 a 7261/62, popis stavby: Bytový dom, druh stavby: Bytový dom, v celosti
• podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 615 / 44518,
• spoluvlastnícky podiel o veľkosti 615 / 44518 k pozemku parcelám registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape:
o parcelné číslo 7261/59 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 192 m2,
o parcelné číslo 7261/60 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 188 m2,
o parcelné číslo 7261/61 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 187 m2,
o parcelné číslo 7261/62 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 190 m2.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.


_________________________

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby (zo znaleckého posudku):

Základné údaje
Bytový dom so súpisným č.558 bol postavený v roku 1986 v rámci komplexnej bytovej výstavby na Jedlíkovej ulici v Nitre - mestskej časti Klokočina. Je osadený v mierne svažitom teréne, má 4 vchody (Jedlíkova 17,19,21 a 23), jedno čiastočne zapustené podzemné a osem nadzemných podlaží. Hlavné vchody do domu sú zo severovýchodnej strany (priamo z priľahlej komunikácie), zadné vchody z juhozápadnej strany (prístupné z priľahlej komunikácie vonkajším schodiskom). Ohodnocovaný byt sa nachádza vo vchode č.17. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice vlastníkov bytov, práčovne a sušiarne - v čase obhliadky podľa informácií správcu využívané ako sklady, kočikárne a WC pre upratovačku. Na medziposchodí suterén - prízemie (1.PP-1.NP) je zo SV hlavný vchod do domu, na prízemí (1.NP) je z JZ zadný vchod domu a dva byty a na ostatných nadzemných 7 poschodiach (2.-8.NP) sú byty, po 2 na každom. Celkovo je v danom vchode 16 bytov.
Bytový dom je napojený na všetky IS: vodu, elektrinu, plyn, kanalizáciu, ako aj STA, internet, optiku. Disponuje 1 osobným výťahom pre každý vchod a je prístupný po spevnených obecných komunikáciách.

Technické riešenie
• Základy – ŽB pásy a pätky;
• Zvislé konštrukcie – montované z dielcov betónových plošných (panely);
• Stropy – ŽB s rovným podhľadom;
• Schodisko – ŽB, nášľapná vrstva: liate terazzo, zábradlie: kov;
• Zastrešenie bez krytiny – zateplená plochá strecha;
• Krytina strechy – z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;
• Klampiarske konštrukcie – úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;
• Úpravy vonkajších povrchov – zateplenie extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok;
• Úpravy vnútorných povrchov – spoločné priestory: hladké VC omietky, pri vchode zo SV strany keramický obklad 20*25cm do v.125cm+hladká VC omietka;
• Dvere - v spoločných priestoroch: plné hladké do oceľových zárubní, vchodové: kombinované plast+sklo, odomykanie na kľúč;
• Okná – plastové;
• Povrchy podláh – betónový poter (pivnice, spoločné zariadenia), keramická dlažba 30*30cm (pri vchode zo SV strany), keramická dlažba 33*33cm (pri vchode z JZ strany), PVC (podesty, medzipodesty);
• Vykurovanie – centrálne teplovodné;
• Elektroinštalácia – svetelná;
• Bleskozvod – kompletný rozvod;
• Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, samostatné meranie spotreby pre jednotlivé byty a nebytové priestory;
• Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;
• Vnútorný plynovod – rozvod zemného plynu;
• Výťah – 1x osobný pre každý vchod;
• Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet, optický kábel), STA, požiarne hydranty.

• Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:
• zateplenie strechy + nová krytina;
• nové prístrešky pred hlavnými vchodmi zo SV strany;
• zateplenie obvodového plášťa;
• výmena okien (plast) a vchodových dverí (plast+sklo) v spoločných priestoroch;
• termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK;
• nové podlahy z keramickej dlažby v priestoroch vchodov do domu.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu (v 615/44518).
Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:
• základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

• výťah, práčovne, sušiarne, kočikárne, WC pre upratovačku, STA, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Byt č.8 sa nachádza na 3.poschodí (4.NP) bytového domu. Podľa informácií správcu dispozične pozostáva z 3 obytných miestnosti (obývacia izba, 2x izba) a z príslušenstva (chodba, kuchyňa, WC, kúpeľňa). Miestnosti bytu sú orientované na SV (kuchyňa, izba) a JZ (obývacia izba, izba). Byt disponuje loggiou na JZ strane a latkovou pivnicou, umiestnenou v suteréne (1.PP).
Vstupné dvere bytu sú plné hladké, do oceľovej zárubne, okná plastové a na loggii je umiestnená vonkajšia jednotka klimatizácie a satelitné zariadenie pre príjem TV signálu.
Byt a v ňom nachádzajúce sa konštrukcie nebolo možné pre nedostatočnú súčinnosť vlastníka relevantne kvantifikovať a určiť. Niektoré z ukazovateľov som určila vlastnou úvahou (bod 26-vykurovanie – vyregulované kúrenie v celom dome: koeficient 1,10, bod 35-ostatné – plastové okná v každej miestnosti bytu, satelit, klimatizácia: koeficient 1,50). K výpočtu koeficientu vplyvu vybavenia bytu a k stanoveniu východiskovej hodnoty bol použitý koeficient štandardu ksi = 1,00 (v zmysle zákona č.527/2002 Z.z., §12, odsek 3).


_________________________


Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/43640092, 0948 522 268 alebo info@vydrazimeto.sk

Poloha nehnuteľnosti na mapeSúbory na stiahnutie

Podrobné informácie

3

7

3

61.5 m²

61.5 m²

osobné

aktívne

áno

spoločné

áno - 1

nie

áno

áno

verejné

panel

nezariadený

áno

nie

plastové

+421 948 522 268

poslať správu

Slovensko

Nitra

Nitra

Jedlíkova

 

osobné

3-izbový byt

dražba

logo

02/43640092
0948 522 268
info@novaadresa.sk
www.novaadresa.sk

napíšte nám

Pre viac informácií kontaktujte